Ordförande 2014 har ordet

I onsdags valdes jag till nästa års ordförande för Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Ni gav mig förtroendet att arbeta för er alla. I gengäld ska jag visa att drömmar kan bli verklighet. År 2014 kommer vara fyllt av nyskapande och våra nya lokaler kommer att öppna upp för ännu fler möjligheter. Tillsammans ska vi skapa historia.

Jag ska berätta lite om mina visioner för IN-sektionen 2014:

Du ska känna att IN-sektionen är Din sektion

Jag älskar min sektion och jag vill att Du ska kunna känna att detta också är Din sektion där Du kan vara med och påverka vad som händer och engagera Dig i aktiviteter. Därför ska det gå ut tydligt vad Du som sektionsmedlem har för rättigheter och möjligheter. Du ska få bra information om när Du kan vara med och påverka. Diskussioner om vår verksamhet ska uppmuntras och vill Du förbättra något i sektionen kommer styrelsen ha en välkomnande inställning och lyssna på Dig. Jag vill att Du ska veta att Din röst är viktig i Din sektion. Tillsammans är det alla vi i sektionen som bestämmer var vi ska ta oss vidare.

Du ska känna att THS är Din kår

IN-sektionen har många medlemmar och vi är en del av THS. Således är en del av THS belägen i Kista. På samma sätt som jag vill att Du känner att IN-sektionen är Din sektion vill jag att du ska känna att THS är Din kår. THS centrala organ ska välkomnas till Kista och vi ska visa dem möjligheter att anordna aktiviteter här. Jag kommer även välkomna ut THS ordförande (både sittande och kommande) till oss i Kista.

Alla studenter på ICT-skolan ska känna att de kan dra nytta av IN-sektionen

Vi är en stor sektion, men i dagsläget når vi inte ut till alla studenter som studerar på ICT-skolan. Därför är det viktigt att ta reda på vilka vi inte når ut till och vad vi kan göra för att fler ska vilja vara med i vår sektion. Kanske är det så enkelt som att se till att vi har fler rabatter i Food Court. Eller kanske det finns andra typer av aktiviteter som efterönskas. När vi vet mer kan vi bredda vårt spektrum så att vi kan nå ut till alla studenter.

Alla ska bli väl bemötta i vår sektion

Vår sektion ska vara ännu mer öppen och välkomnande. Alla som kan bidra positivt till sektionens verksamhet ska ha chansen att göra det. Engagemang är vad som byggde denna sektion och det ska uppmuntras. Det är viktigt att både medlemmar och våra gäster ska känna sig välkomna i vår sektion.

Du ska upptäcka nya möjligheter som Din sektion kan bidra med

Jag vill öppna upp för utveckling och nytänkande. Du ska ha möjligheter att förverkliga Dina drömmar. Vad vill Du göra i Din sektion? Budgeten kommer sättas innan årsskiftet och där vill jag finna utrymme för en extra post med möjlighet att äska pengar ifrån. Tanken är att alla sektionsmedlemmar och nämnder ska ha möjlighet att lyfta ett förslag till styrelsen om något de skulle vilja genomföra i sektionen. Detta kan vara en aktivitet eller ett inköp – det är Din fantasi som sätter gränser.

För att se till att uppnå detta har jag redan påbörjat förberedelser inför förtroendet ni gav mig. Jag har bland annat varit på OrdförandeRåd (OR) där jag träffade ordförande för THS, Anna Johansson.

Tack för att jag har fått denna fantastiska möjlighet att visa vad jag kan göra för er!

Emelie Holm
Ordförande 2014
Sektionen för Informations- och Nanoteknik

English

Last Wednesday I was elected next year’s President of the Chapter of Information and Nanotechnology. You have entrusted me with this responsibility. In return I will show you that dreams can come true. The year 2014 will be filled with innovation and our new facilities will create new opportunities. Together we will make history.

I will tell you a little about my visions for the IN-chapter 2014:

You will feel that the IN-chapter is Your chapter

I love my chapter and I also want You to feel that this is Your chapter where You have influence and are able to engage in activities. Hence it will be clear what Your rights are and what Your opportunities are as a member of the chapter. You will be well informed of when You can influence. Discussions on our operation will be encouraged and if You want to make improvements on something in the chapter, the board will have a welcoming attitude and listen to You. I want to You to know that your voice is important in Your chapter.

You will feel that THS is Your student union

The IN-chapter has many members and we are a part of THS. Thus a part of THS is located in Kista. Like I want You to feel that the chapter is Your chapter, I want you to feel that THS is Your student union. The central parts of THS will be welcomed to Kista and we will show them the possibility to organize activities here. I will also welcome the president of THS (both current and and the next) to us in Kista.

All students at the ICT-school will feel that they can benefit from the IN-chapter

We are a big chapter, but today we do not reach out to all students who study at the ICT-school. Hence it is important to find out who we do not reach and what we can do to make them want to join our chapter. Maybe it is as easy as m making sure we have more discounts in the Food Court. Or maybe there are other types of activities that are wished for. When we know more we can broaden the scope of our operation so that we can reach out to all the students.

Everyone will be treated well in our chapter

Our chapter will be even more open and welcoming. Everybody who can make a positive contribution to our organization will be able to. Dedication is what built this chapter and it will be encouraged. It is important that both members and our guests will feel welcome in our chapter.

You will find new possibilities that Your chapter can contribute with

I want to open up for development and innovation. You will have the opportunity to make Your dreams come true. What do You want to do in Your chapter? The budget will be decided before the end of the year and I want to find room for possibilities to make requests for money. The idea is that the members of the chapter and councils will have the possibility to raise a proposal to the board about something they would want to do in the chapter. This could be an activity or a purchase, Your imagination is the limit.

To achieve this I have already started preperations for the trust you have given me. Among other things, I have been to the president council (OR) where I met the president of THS, Anna Johansson.

Thank you for giving me this amazing opportunity to show what I can do for you!

Emelie Holm
President 2014
Chapter of Information and Nanotechnology