Ordförandes månadsINlägg april

I torsdags avslutades Kårfullmäktiges val och vi har många nya starka personer till nästa års styre. Jag vill personligen gratulera Teddy Juhlin-Henricson till THS Ordförande läsåret 14/15. Det är kul att se någon så engagerad och inspirerande person blev vald till ordförande. Jag ser fram emot att jobba med Teddy i år för en starkare relation mellan IN-sektionen och THS.

Jag vill också gratulera medlemmar från IN-sektionen: Olle Gynther Zillén, vald till ledamot i Kårstyrelsen, samt Marianne Fjelberg, vald till sakrevisor i Kårfullmäktige.

Många som blev valda pratade om att de vill jobba mycket med jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML). Ett väldigt klokt uttalande kom från Anna Johansson, THS sittande Ordförande, som sa att det är viktigt att jobba med JML i allt vi gör. Vi ska inte bara jobba för JML som ett begrepp eller en sak. Vi ska jobba jämställt, vi ska jobba mångfalldsmässigt och vi ska jobba likabehandlande.

I styrelsen har vi haft en workshop om JML och vi jobbar för närvarande med JML-frågor till åsiktsdokumentet. Vi inser att vi i dagsläget har flera positiva egenskaper i sektionen som visar att vi strävar i rätt riktning. Vi har en jämställd styrelse. Fler internationella studenter har börjat engagera sig i sektionen.

Men vi är långt ifrån klara. Vi har brister och vi kommer behöva utvärdera mer av vår verksamhet. Målet är att alla ska känna sig välkomna i vår sektion. Det kan låta som att det är omöjligt att uppnå, men vi kommer sträva efter det. Alla studenter ska behandlas lika. Oavsett din könstillhörighet eller sexuella läggning. Din ålder ska aldrig vara en begränsande faktor. Din etniska tillhörighet eller tro ska inte påverka hur du behandlas. Ett funktionshinder ska inte vara ett hinder för en student att ingå i gemenskapen.

Alla ska behandlas lika, som människor.

Det är vår vision.


English

Last Thursday the Student Union Council (in Swedish called Kårfullmäktige) election ended and we have many strong new people next year. Personally I would like to congratulate Teddy Juhlin-Henricson for president of THS the academic year 14/15. It is fun to see that someone so dedicated and inspiring was elected president. I look forward to working with Teddy this year for a stronger relationship between the IN-chapter and THS.

I also want to congratulate the members of the IN-chapter: Olle Gynther Zillén, elected member of the Union Board, and Marianne Fjelberg, elected auditor in the Student Union Council.

Many who were elected were talking about that they want to work a lot with equality, diversity and equal treatment (in Swedish referred to as JML). Anna Johansson, THS present president, made an insightful statement that it is important to work with JML in everything we do. We will not only approach JML as a concept or a subject. We will work equally, we will work in a diversity thinking and we will work egalitarian.

On the board we have had a workshop on JML and we are currently working with including JML in the opinion document. We realize that in the current situation there are many positive characteristics of the chapter that shows that we are striving in the right direction. The board is equal by gender. More international students are becoming involved in the chapter.

But we are far from finished. We have flaws and we will need to evaluate more of our business. The goal is for everyone to feel welcome in our chapter. It may sound like it is impossible to achieve, but we will strive for it. All students should be treated equally. Regardless of your gender or sexual orientation. Your age should never be a limiting factor. Your ethnicity or faith should not affect how you are treated. A disability should not be an obstacle for a student to be part of the community.

Everyone should be treated equally as human beings.

That is our vision.