Allt du behöver veta från FlyttINfomötet

I går hölls ett möte där skolan och sektionen INformerade om den nära förestående flytten till Electrum. För alla er som inte kunde närvara kommer här en sammanfattning av vad som sades, samt en inspelning av mötet för dig för dig som vill ha alla detaljer.

En del av INformationen kommer att repeteras eller kompletteras på SektionsMöte #3 nu på onsdagen den 14:e maj, så se till att vara där! Anmälan är fortfarande öppen.

INformation från Skolan

 • Flytt av skolans inventarier har inte påbörjats, det finns väldigt mycket prylar som samlats ihop över åren
 • Forum stänger den 23:e juni. Enbart studenter som har specifika behov av access kommer att ha det därefter
 • Vi har officiellt tillträde till Electrum från den 1:a augusti
 • IN-sektionen är prioriterad i flyttarbetet
 • De nya lokalerna är nyrenoverade, av högsta klass, enastående!
 • Vi kan dock förvänta oss en viss röra i början
 • Den nya byggnaden är fysiskt mindre, men det kommer enbart vara KTH-studenter
 • Säkerhetssystemet blir samma som på KTH Campus Valhalla – de flesta kommer att behöva nya passerkort
 • Passerkort hanteras av nya Infocenter/Helpdesk, vid “Glasgatan”
 • Det kommer att finnas två datorsalar med Windows, cirka 30 datorer i varje, samt en datorsal med Red Hat Linux, cirka 20 datorer
 • Utskrifter kommer att funka som på KTH Campus Valhalla, kontrolleras genom att man drar sitt passerkort

INformation från IN-sektionen

 • Om du behöver access till Forum efter 23:e juni för sektionsaktivitieter, prata med Ordförande Emelie Holm
 • Mottagningen för de internationella studenterna börjar den 4:e augusti, ordinarie Mottagningen den 18:e augusti
 • Den nya sektionslokalen har baren i mitten, inte i ena ändan som den nuvarande
 • Mikrougnarna kommer att vara längs en vägg i nya lokalen, inte i ett separat rum
 • Det kommer inte att finnas ytterligare lunchrum, sektionslokalen är nu också Lunchrummet
 • Förvaringsutrymmen för nämnder och klubbar slås ihop, samla inte på er en massa skräp!
 • Köket blir större och bättre
 • Den nya sektionslokalen blir större än dagens, men fortfarande begränsad till 150 personer av säkerhetsskäl

Frågestund

 • Kommer det att finnas grupprum? Ja, ungefär hälften så många som idag, men också ungefär hälften så många studenter. Jämfört med t ex Campus Valhalla har vi fler grupprum per student
 • Kommer föreläsningssalarna/grupprummen ha whiteboards eller svarta tavlor? Salarna kommer att ha whiteboards. Grupprummen har kanske whiteboards, osäkert
 • Hur ligger vi till med serveringstillståndet för den nya sektionslokalen? Det jobbas på så fort som möjligt. Målet är att ha det till Mottagningen
 • Kommer de nya lokalerna att ha tillräcklig många och stora salar? De nya lokalerna placerades med programmens och kursernas behov i åtanke. Eventuella problem att få plats är på grund av fel i planering, inte att lokalerna inte räcker till. Säg till sektionen om det ändå uppstår problem!
 • Kan vi få se planritningarna? Ja, de finns på sektionshemsidan sedan en längre tid tillbaka
 • Kommer den nya sektionslokalen att ha nog med el för att klara LAN-partyn och dylikt? Ja, det har tagits med i planeringen, bör vara mer än tillräckligt
 • När kommer vanliga studenter att ha tillgång till de nya lokalerna? Accesser kommer preliminärt att börja funka från 15:e augusti för studenter som inte håller på med flytten eller sektionsaktiviteter

Du kan lyssna på en inspelning av hela mötet (på engelska) här, 27 minuter lång. Stort tack till Robin Mattas för den!

English

Yesterday, a meeting was held where the school and chapter provided INformation about the upcoming move to Electrum. For those of you who were unable to attend this meeting, here follows a summary of what was said, plus a full recording (in english).

Some of this information will be supplemented or repeated at Chapter Meeting #3 this Wednesday, May 14th; be there! You can still sign up for free food.

INformation from the School

 • Moving of inventory has not yet begun; there is a lot of stuff hoarded over the years
 • Forum will close on June 23rd. Student access after that date will be limited to those who specifically require it
 • Officially, we have access to Electrum from August 1st
 • The Chapter of Information- and Nanotechnology are a priority in the relocation effort
 • The new facilities are newly renovated, top-notch, awesome!
 • However, expect a bit of a mess at the beginning
 • The new building is smaller, but there are only KTH students
 • The security system will be the same as at KTH Campus Valhalla – most people will need to be issued new access cards
 • Access cards will be provided by the new Infocenter/Helpdesk, located at “Glasgatan”
 • There will be two Windows computer labs with about 30 computers each, and one Red Hat Linux lab with about 20 computers
 • The printing system will be the same as at KTH Campus Valhalla, controlled by card swipe

INformation from the Chapter

 • If you need access to Forum after June 23rd for Chapter matters, talk to President Emelie Holm
 • International students’ reception starts on August 4th, regular reception at August 18th
 • The new Chapter Room will have the bar in a central location, instead of at one end as in the current
 • The microwave ovens will be along a wall in the Chapter Room; not in a separate room
 • There will be no additional lunch rooms; the Chapter Room is The lunch room
 • Storage areas for the clubs will be consolidated – don’t hoard!
 • The kitchen will be bigger and better
 • The Chapter Room will be slightly larger than today’s, but still limited to 150 people due security

Question time

 • Will there be group study rooms? Yes, about half as many as today. However, also about half as many students. Our study room-to-student ratio is still better than, for example, Campus Valhalla
 • Will the lecture halls/study rooms have whiteboards/blackboardsWhiteboards in the lecture halls. Perhaps whiteboards in the study rooms, not sure
 • What is the status of the alcohol permit for the new Chapter Room? Being worked on as fast as possible. Goal is to have it before the reception
 • Will the new facilities have lecture halls of sufficient size and number? The new facilities were planned with the needs of the programs and courses in mind. Any issues would be due to planning, not actual unavailability. Please report such issues to the Chapter!
 • Can we see the floor plans? Yes, they have been available on the Chapter website for some time
 • Will the new Chapter Room have enough electricity to accomodate LAN parties, etc? Yes, this has been considered in the planning, should be more than enough
 • When will regular students have access to the new facilities? Preliminarily, access cards will start working on August 15th for those students not involved in moving or Chapter operations

You can listen to the full recording of the meeting (in english) here, 27 minutes in length. Credits go to Robin Mattas.