Ordförandes månadsINlägg maj

I måndags röstade KF (Kårfullmäktige) in i THS Reglemente att kårföreningar inte ska ta ställning för eller emot politiska partier eller religiösa samfund.

Jag är glad och tycker det är fantastiskt att vi kan ha en kår som tar avstånd från att ta ställning i partipolitik och undviker att förknippas med religiösa samfund. På så sätt kan förebygger vi att studenter känner sig exkluderade i THS verksamhet. Vi slipper att n0llan möts av partipropaganda och missionerande på Kårens Dag. Vi kan istället fokusera på en inkluderande miljö där du som medlem kan möta ett stort utbud aktiviteter som inte tar ställning till din partipolitiska åsikt eller din religiösa tro.

THS har en demokratisk grundsyn och därför känner jag att jag som representant från THS Kista har full rätt att förespråka demokrati. Idag var jag och förtidsröstade i Europaparlamentsvalet och jag vill uppmana dig att göra samma sak. Min personliga åsikt är att om man inte röstar i ett val där man hade kunnat påverka får man heller inte klaga i de frågorna fram till nästa val. Kom ihåg att en blank röst också är ett ställningstagande. Så, vad du än tycker och vad du än vill rösta, utnyttja att vi lever i ett demokratiskt land och gör din röst hörd.

English

On monday, KF (Student Union Council) decided on a change in the THS Regulations that the union societies are not allowed to take a position for or against political parties or religious groups.

I am happy and think it is fantastic that we can have a union that avoids taking a stand on party politics and avoids being associated with religious communities. In this way we prevent that students feel excluded in THS union business. n0llan (the new students) will not be greeted by party propaganda and proselytizing on Kårens Dag (THS Day). Instead we can focus on an inclusive environment where you as a member can meet a wide range of activities that do not take a position on your party political views or religious beliefs.

THS has a democratic ethos and therefore I feel that I, as a representative from THS Kista, have the right to advocate democracy. Today I was voting early in the European Union elections and I would urge you to do the same thing. My personal opinion is that if you do not vote in an election where you had been able to influence, you should not be allowed to complain in these matters until the next election. Remember that a blank vote is also a statement. So, whatever you think and whatever you want to vote, leverage that we live in a democratic country and make your voice heard.