Ordförandes månadsINlägg september

God morgon och välkomna till den nya terminen!

Ny termin, nya lokaler och nya möjligheter. Sommaruppehållet är över och ändå har mycket skett. Flera parter var med och gjorde den praktiska flytten och kämpade hårt i somras. Extra stort tack till TMEITs styrelse som ägnade många timmar åt att packa ihop och skapa struktur bland våra saker. Jag vill också tacka Studiemiljönämnden som bland annat sett till att ljud och ljus snabbt fanns fungerande och förbättrade. Och tack till alla andra som var med och gjorde flytten så snabb och smidig som den blev.

Flyttgeneralen Astrid Gunne
Astrid Gunne, Flyttgeneral

Det finns en speciell person som jobbat hårt med flytten sen 2013: Flyttgeneralen Astrid Gunne. Det har inte varit lätt att få den fantastiska lokalen vi nu landat i. Astrid har kämpat hårt med att sektionens intresse tillgodosetts. Hon har skött mycket administrativ planering och koordinering med skolan, flyttfirman och alla möjliga inblandade enheter. Hon har mailat, varit på möten, inspekterat, påpekat, klagat, rättat och varit en styrka och tillgång för vår sektion.

Det är lätt att det finns en del jobb kvar att göra. Och det är lätt att komma med klagomål. Men vi har i alla fall inte ett senapsgult golv i hela lokalen! Jag vill uppmana er alla att ägna en tanke åt alla som kämpat hårt för denna flytt.

Tack!

Emelie Holm
Ordförande, IN-sektionen

English

Good morning and welcome to the new semester!

New semester, new facilities and new possibilities. The summer break is behind us and yet a lot has happened. Several parties helped make the move happen through their hard work this summer. An extra special thanks to the board of TMEIT, who spent many hours packing up and organizing our things. I would also like to thank the Studying environment committee who ensured, among other things, that sound and lights were quickly set up and improved. And thanks also to everyone else who partook and made the move as quick and painless as it was.

Flyttgeneralen Astrid Gunne
Astrid Gunne, Flyttgeneral

There is a special person who has worked hard on the move since 2013: our General of Moving, Astrid Gunne. The wonderful facilities we eventually got did not come easy. Astrid has worked hard in protecting the interests of the Chapter. She has taken care of much of the administration and coordination with the school, the moving company and a multitude of other involved entities. She has sent e-mails, been to meetings, inspected, made observations, complaints and corrections; overall, a huge strength and asset to our Chapter.

It’s easy to see that there is still work left to be done. And it’s easy to complain. But at least the floor in our chapter room isn’t mustard colored! I would like each one of you to give a moment’s thought to all those who have worked hard on this move.

Emelie Holm
President, Chapter of IN