Information om skolsammanslagning | Information regarding the school integration

English

Som du kanske har hört håller KTH på att planera en sammanslagning av de tre skolorna inom datavetenskap (CSC), elektroteknik (EES), och datateknik (ICT).

Sammanslagningen kommer troligen inte innebära några större förändringar för oss studenter, men för att säkerställa att vi inte blir bortglömda har vi tre representanter i arbetsgruppen. Vi har också tillsatt en referensgrupp där alla sektioner och doktorander från skolorna är representerade.

Anledningen till sammanslagningen är att det varit svårt att samordna 10 stycken skolor. Slutmålet är att det ska finnas färre skolor med bättre balans mellan forskning och utbildning, samt att studentstödet ska fungera likadant på hela KTH.

Arbetet har hittills gått ut på att kartlägga organisationen på de tre skolorna. Nästa steg blir att börja planera hur sammanslagningen ska gå till.
Den slutgiltiga planen för sammanslagningen ska lämnas in till rektor 2017-09-15. Därefter kommer omorganisationen pågå under hösten och vara klar den första januari 2018.

Har ni några frågor eller åsikter kan ni kontakta antingen IN-sektionens studienämndsordförande, Simone Stefani, på sno@insektionen.se, eller THS chefer för utbildningsinflytande på utbildning@ths.kth.se.


English

As you might have heard there are plans to integrate the three schools within the areas of computer science (CSC), electrical engineering (EES), and computer engineering (ICT) into one large school.

This will probably not have any large impact on the student body, but to ensure we are not forgotten we have three representatives in the main integration workgroup. We have also gathered a reference group with representatives from all chapters from the schools and PhD students.

The reason for the integration is that it has been hard to manage 10 different schools of varying sizes. The goal is to have fewer schools of similar size and structure.

The work so far has been focused on analyzing the current structure of the schools. The next step will be to plan how the integration will be done. The final plan for the integration will be sent to the president of KTH on 2017-09-15.  The reorganization will then take place during the fall and will be completed by the first of January 2018.

If you have any questions or opinions you can contact either the chapter’s education monitoring committee chairman, Simone Stefani, on sno@insektionen.se or THS heads of educational affairs on utbildning@ths.kth.se