Guide till Sektionsmöten

Hur ett sektionsmöte går till

De flesta sektionsmöten sker som klassiska plenum-möten. Det betyder att vi bestämmer en dagordning och därefter diskuterar och beslutar om alla frågorna, en i taget. Den som vill prata sätter upp sig på en talarlista och får prata i turordning, och när alla som vill har pratat klart så fattas ett beslut genom majoritetsomröstning.

Ibland när det är många frågor som ska behandlas på samma möte, eller speciella frågor som val, kan mötet komma att gå till på andra sätt. Det som är vanligast är att mötesordförande pausar plenum-mötet och öppnar för friare diskussioner i form av ett åsiktstorg.
Ett åsiktstorg betyder att istället för att varje fråga diskuteras av alla deltagare tillsammans så delar mötet upp sig i flera stationer och pratar om flera frågor parallellt.
Mötesdeltagarna får då fritt gå emellan och delta i de diskussioner de vill vara del av.

Om en har funderingar om hur ett möte går till

Sektionsmöten ska vara till för alla medlemmar, och alla deltagare ska hela tiden kunna hänga med på vad som händer och varför. Om en på ett sektionsmöte undrar något om hur saker går till kan en alltid räcka upp handen och be att få ställa en ordningsfråga. En ordningsfråga ska alltid besvaras eller beslutas om direkt, så att alla alltid kan vara med på mötet på ett bra sätt. Ordningsfrågor bryter därmed mötesordningen.

En ordningsfråga kan till exempel vara att begära streck i debatten, om ett yrkande är formellt giltigt, och alla andra som handlar om mötesformen, till exempel pauser.

Om en inte vill lyfta sin fråga eller tanke i hela rummet kan en när som helst under mötet komma fram till mötesordförande som leder mötet och berätta eller fråga vad en har i åtanke. Om frågan känns känslig eller obekväm går det alltid att ställa den avskilt, utanför mötesrummet, om en säger till.

Förslag och frågor till sektionsmötet

Om en har ett förslag om något som borde ändras eller göras i sektionen kan en skicka in detta till sektionsstyrelsen. Det kallas en motion och behandlas så snart som möjligt på ett sektionsmöte efter det att den skickats in. Innan motionerna tas upp på ett sektionsmöte så läser sektionsstyrelsen alla motioner, besvarar dem, och ger en rekommendation om hur sektionsmötet ska besluta i ett motionssvar. Sektionsstyrelsen kommer då ibland med förslag på förbättringar för att förslaget ska passa bättre in i organisationen eller ska bli lättare att genomföra.

Om en vill ställa en fråga till någon del av sektionen eller en person som är förtroendevald så kan en skicka en interpellation till sektionsmötet. En interpellation är en formell fråga som alltid måste besvaras skriftligen. Interpellationer som lämnas in lyfts så snart som möjligt på ett Sektionsmöte och det skriftliga svaret finns med i handlingarna. Sektionsmötet diskuterar och beslutar sedan om frågan har blivit besvarad på ett bra sätt, eller om den ska besvaras ytterligare.

Om en vill föreslå en förändring på en motion som kommit ut i handlingarna så kan en skicka in en följdmotion till sektionsmötet. Följdmotioner publiceras i möteshandlingarna innan mötet så att deltagarna kan läsa förslaget i förhand, och behandlas tillsammans med orginalförslaget på mötet.

Om en inte kommer på att en vill föreslå en förändring förrän på mötet så kan alla sektionsmedlemmar föreslå förändringar direkt när frågan diskuteras. Det kallas att göra ett yrkande.

Hur en praktiskt skickar in saker till sektionsmötet

Alla förslag och frågor som skickas in till sektionsmötet ska skickas per mail till ordf@insektionen.se.

Sektionsstyrelsen skickar det sen vidare om det ska besvaras och lägger till det i möteshandlingarna till det möte där det kommer att behandlas. Om du vill att en fråga eller förslag ska behandlas på ett särskilt möte ska den skickas in ett visst antal dagar innan det mötet, vilket kallas motionsstopp. Vilka datum som gäller finns i kallelsen till varje möte, som finns att läsa på sektionshemsidan.

Att det inte ännu kallats till ett sektionsmöte är självklart inget hinder för att skicka in en motion, en kan med fördel skicka in motioner när som helst.

En kan också alltid höra av sig till sektionens sekreterare för att få hjälp med att skriva motioner och interpellationer.

Alla frågor, förslag, svar och rapporter som ska behandlas på Sektionsmöten ska alltid skickas in i ett redigerbart filformat, helst som ett Google Docs-dokument.

Mallar för motioner och interpellationer hittar du här. [Google Drive]

Möteshandlingar

Handlingar till alla sektionsmöten skickas ut i samband med kallelsen, som kommer ut minst tio (10) dagar innan mötet och finns som regel tillgängliga i google-docs-format. Möteshandlingarna skickas per mail till alla studenter vid ICT-skolan, samt THS kårstyrelse, och görs alltid tillgängliga på sektionshemsidan när de justerats.

I de fall där möteshandlingarna behöver kompletteras med sent inkomna dokument eller följdmotioner kommer dessa alltid senast fyra (4) dagar innan mötet, förutom i exceptionella undantagsfall.

Trygghet och respekt på sektionsmöten

Möten inom IN-sektionen är till för alla sektionens medlemmar, och alla ska därför kunna delta under trevliga och välkomnande förutsättningar. Det är därför extra viktigt att en som deltagare på sektionsmöten tänker på att bemöta alla på ett vänligt och respektfullt sätt, och att göra vad en kan för att skapa ett bra klimat.

Sektionsmöten är menade att ha ett öppet och tillåtande klimat där alla får komma till tals och bli lyssnade på lika sätt. Det är därför bra om en alltid lyssnar uppmärksamt, även under långa möten, då de som lägger förslag och frågor sällan kan påverka mötenas längd. Det är också viktigt att alla känner sig lika välkomna att prata, och det är därför viktigt att alla som deltar på mötet försöker att undvika maktsymboler och statusyttringar – alla ska kunna bli hörda på sektionsmöten, oavsett kunskapsnivåer eller förtroendeuppdrag.

Hur en kontaktar funktionärer i sektionen eller THS

Oftast är det bättre och lättare att kontakta en person eller grupp direkt istället för att börja med att skicka in förslag eller frågor till sektionsstyrelsen. De personer som arbetar direkt med frågan en är intresserad av är också engagerade studenter och alltid tacksamma för goda idéer och förslag – ofta kan en därför få mycket bättre svar och effekt om en går direkt till den som är ansvarig.

Om en vill kontakta någon på THS centralt eller någon av sektionerna är det nästan alltid bäst och lättast att kontakta dem via mail. Mailadresserna finns oftast på THS eller sektionens hemsida, eller kan fås via Kårexpeditionen i Nymble eller kontakt med en av sektionens funktionärer.

Lista över krångliga formaliaord som kan dyka upp på sektionsmöten

Mötesform

Acklamation Röstning genom ja-rop.

Adjungerad En person ges rätt att delta på mötet, oftast utan rösträtt.

Ajournering Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll.

Ansvarsfrihet Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet.

Bordlägga Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte.

Dagordning Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet.

Delegera Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan.

Fyllnadsval Val av ersättare till ett vakant uppdrag.

Försöksvotering Röstning genom handuppräckning.

Justera Att kontrollera och godkänna ett protokoll.

Justeringsperson Person som utses för att justera protokollet efter mötet.

Jämka Att slå ihop två likartade förslag.

Jäv Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut.

Motion Ett skriftligt förslag från en medlem.

Motionssvar Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion

Nominera Ge förslag på person.

Ordningsfråga Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet.

Sakupplysning är en ordningsfråga som man använder sig av om man vill tillföra ett möte en upplysning om fakta.

Plädera Att tala för något

Proposition Ett skriftligt förslag från kårstyrelsen.

Propositionsordning På vilket sätt förslagen ställs mot varandra.

Protokoll De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet.

Protokollsanteckning En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet

Remiss En förfrågan om åsikter eller yttrande från någon annan.

Replik Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande.

Reservation Meddelande att man inte står bakom ett beslut.

Revision Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper

Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse för sin revision

Röstlängd Lista över de som får rösta.

Rösträknare Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning.

Sluten omröstning/votering Anonym röstning – detta är ett yrkande som lyfts i en ordningsfråga, som mötespresidiet fattar beslut om.

Streck Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut.

Talarlista Lista över de som begärt ordet.

Tidsbegränsning Beslut om en viss talartid vid diskussion.

Vakantsätta Att skjuta upp en fråga på obestämd tid.

Valberedning Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval.

Valkrets En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling.

Votering Omröstning.

Yrkande Förslag.

Personer på sektionsmötet

Föredragande Den som ska informera eller förklara ett beslut i en fråga.

Kårfullmäktige Det högst beslutande organet på THS.

Kårledningen De personer som är heltidsarvoderade på THS.

Kår-/sektionspresidiet Kårordförande och Vice Kårordförande respektive Sektionens Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, och Sekreterare.

Kårstyrelsen Det högst verkställande organet på THS.

Ledamot En person vald till en församling, exempelvis Kårfullmäktige, Kårstyrelsen, eller Sektionsstyrelsen.

Medlem En person som betalat medlemsavgift till THS och studerar vid ICT-skolan i Kista.

Ordinarie ledamot En ledamot (i kårfullmäktige) som alltid har rösträtt.

Revisor En person vald att hålla ordning och reda på hur organisationen ska bedrivas.

Sektionsordförande En person vald av ett sektionsmöte att leda en sektion på THS.

Sektionsstyrelsen Det högst verkställande organet inom sektionen

Suppleant En ersättare till ordinarie ledamöter som har rösträtt när de inte är med.

Talmanspresidiet Tre personer valda att leda Kårfullmäktigemötena, motsvaras i sektionen av:
Mötesordförande En person som leder ett sektionsmöte.

Valberedning En vald grupp som bereder centrala personval på THS eller en sektion.