Åsiktsdokument för IN-sektionen

Om rekrytering

Sektionen för informations och nanoteknik anser att:

 • program på KTH skall namnges på ett sådant sätt att det framgår vad utbildningen syftar till.
 • det bör vara möjligt att göra reklam för enskilda utbildningar där efterfrågan idag är låg.
 • KTH:s skolor bör ha större makt över utformningen av rekryteringen till de utbildningar som bedrivs vid skolan.
 • KTH bör vara drivande i att få upp intresset för teknikämnet bland elever på grund och gymnasienivå.
 • KTH bör använda sig av riktade rekryteringsinsatser mot underrepresenterade grupper.
 • KTH bör undvika att associera KTH enbart med KTH:s campus vid Valhallavägen.
 • KTH skall inte kalla KTH:s campus vid Valhallavägen för campus KTH eller liknande.

Om pedagogik, lärande, kurs och programutformning

Sektionen för informations och nanoteknik anser att:

 • utbildningen på KTH bör ha en hög pedagogisk nivå.
 • för anställning eller befordran till ordinarie lärartjänst vid KTH skall krävas pedagogisk kompetens motsvarande 15 högskolepoäng högskolepedagogik.
 • adjungerade lärare ska inte få vara ensamt ansvariga för kurser om de inte kan styrka pedagogisk skicklighet på samma nivå som den motsvarande ordinarie tjänsten.
 • undervisande personal skall ha fortlöpande fortbildning i pedagogik
 • pedagogiska meriter skall vara lönegrundande för lärare vid KTH.
 • vid tjänstetillsättning skall krav ställas på att läraren kan tala god engelska eller god svenska samt tillfredsställande engelska.
 • lärare skall enbart undervisa på språk de har dokumenterade färdigheter i.
 • utbildning på kandidatnivå även inom civilingenjörsprogrammet skall utformas så att de kan vara en självständig och fullgod utbildning, oberoende av eventuella vidare studier på masternivå.
 • utbildning på kandidatnivå skall ha en så stor del av valbara eller villkorligt valbara kurser att studenten skall ha ett stort urval av efterkommande mastersprogram utan behov av komplettering.
 • ingångsnivån på KTH:s utbildningar ska styras av behörighetskraven, såtillvida att studierna inte får förutsätta underförstådda kunskaper eller erfarenheter.
 • studenten bör erbjudas möjlighet att delta i forskningen som sker på KTH.
 • undervisningen ska bedrivas på solid vetenskaplig grund eller etablerad praxis i ett yrkesperspektiv.
 • näringslivet bör ha inflytande över utformning av program och kursutformning.
 • studenter skall ha tillgång till kompetent och tillgänglig studievägledning.

Om Kurser, kursmål och examination

Sektionen för informations och nanoteknik anser att:

 • betygssättning på KTH skall vara målrelaterad.
 • examination av kurser skall utformas så att dessa kan mäta de mål som är uppställda för kursen. I kurser där mål inte examineras bör antingen mål eller examination omformas.
 • andra examinationsformer än skriftlig salstentamen bör uppmuntras.
 • praktiska, laborativa och andra utbildningsmoment än föreläsningar bör uppmanas.
 • tydliga regler och riktlinjer behövs för andra examinationsformer än skriftlig tentamen för att möjliggöra öka användande av dessa samt garantera studenternas rättssäkerhet.
 • en examinationsform bör aldrig väljas enbart med motiveringen att den är enkel eller billig att tillämpa.
 • examination skall inte utformas så att den till stor del examinerar mål som inte är uppställda för kursen eller som inte kan anses vara förkunskapskrav för kursen.
 • lärare med ansvar för utformning av kurser och examination skall ges relevant utbildning för att kunna utforma kurser på ett korrekt sätt.

Om jämställdhet, mångfald och likabehandling

Nedan refererar diskrimineringsgrunderna till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Sektionen för Informations­ och Nanoteknik anser att:

 • alla medlemmar ska ha samma rättigheter och möjligheter att söka poster i sektionen, oavsett tillhörande diskrimineringsgrund.
 • fördomar om sociala beteenden baserade på någon diskrimineringsgrund ej ska förekomma i sektionens eller KTHs verksamhet.
 • språket i sektionens och KTHs verksamhet ska vara inkluderande.
 • statistik som tyder på att grupper efter någon diskrimineringsgrund särbehandlas i sektionen eller på KTH ska tas i beaktning och utredas.
 • allt arbete i sektionen och på KTH ska vara jämställt, ta hänsyn till mångfaldsaspekter och vara likabehandlande.

Om Sekretess

Sektionen för Informations­ och Nanoteknik anser att:

 • skolan ska behandla personuppgifter om studenter med varsamhet.
 • sektionen ska behandla personuppgifter om studenter med varsamhet samt endast använda dem i angivna syften.