Avtalspolicy

Allmänt

Avtal ska alltid skrivas för allt som görs tillsammans med en annan part som del av sektionens verksamhet, Detta för att göra processen mer professionell och korrekt i alla steg, samt att enskild sektionsmedlem inte skall göra sig betalningsskyldig genom oaktsamhet.
Om en enskild person utan fullmakt från sektionens firmatecknare tecknar avtal med tredje part skriver denne under avtalet i egenskap av privatperson.
Detta kan utsätta personen för oväntade ekonomiska och juridiska följder, vilket är varför följande gäller för avtal som skall tecknas som del av sektionens verksamhet.

Avtalsskrivning

Enbart sektionens firmatecknare har legal rätt att teckna avtal. Alla avtal skrivs under av samtliga firmatecknare då dessa tecknar firman i förening.

Avtal signerade för sektionens räkning av andra än sektionens firmatecknare är inte legalt bindande, och tolkas därför inte som giltiga. Undantaget om signatören besitter en fullmakt signerad av samtliga firmatecknare. Till följd av detta så anses inte muntliga avtal under några omständigheter vara giltiga, såtillvida dessa inte skrivits ned och enligt ovanstående förutsättningar skrivits under.

Avtal ska alltid tecknas när Kistan 2.0 lånas ut, sponsorer rekryteras för event et cetera. Är en annan part än ett sektionsorgan involverad i en aktivitet så behöver du troligen skriva ett avtal – fråga firmatecknarna och revisorerna om du är osäker!