Jämlikhetspolicy

Allmänt

Alla IN-Sektionens medlemmar har rätt att att bli behandlade likvärdigt och med respekt. Diskriminering, trakasserier, särbehandling och härskartekniker är oacceptabelt inom IN-Sektionen och all dess verksamhet

Diskriminering och särbehandling

Vi definierar diskriminering och särbehandling som åsidosättande beteende gentemot grupper eller individer, exempelvis på grund av någon av följande punkter:

 • Kön och könsidentitet
 • Sexuell läggning
 • Psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • Etnicitet
 • Trosuppfattning och/eller livsåskådning
 • Ekonomisk och social bakgrund
 • Familjesituation
 • Ålder

Trakasserier

Trakasserier är ett beteende som på något sätt kränker en grupp eller en individ. Alla personer som är inblandade i jämlikhetsärenden på sektionen har rätt att bli tagna på största allvar och att bli behandlade med diskretion och respekt.

Härskartekniker

En härskarteknik är en form av social manipulation som syftar till att säkerställa en dominant grupps makt gentemot grupper med mindre makt. Denna form av maktutövande bör motarbetas för att tillse att miljön på IN-Sektionen förblir så öppen och välkomnande som möjligt.

De fem härskarteknikerna

Osynliggörande
Att tysta eller marginalisera personer genom att ignorera dem.

Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser eller att inför grupp anmärka på en persons yttre.

Undanhållande av information
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla denne väsentlig information, till exempel genom att fatta formella beslut i informella sammanhang där inte alla berörda haft tillträde.

Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Detta kan ske genom att beskylla någon för att vara för långsam när de genomför sina sysslor noggrant, och sedan för att vara slarvig när de försöker jobba effektivare.

Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

IN-Sektionen

Alla organ inom IN-Sektionen skall aktivt arbeta för:

 • Att skapa en miljö där alla känner sig välkomna
 • Att motverka diskriminering och trakasserier
 • Att den egna verksamhetens jämlikhetssituation kontinuerligt diskuteras och utvärderas