Rekryteringspolicy

Syfte och mål

Syftet med detta dokument är att beskriva hur inval och rekrytering till såväl nämnder som projekt vid IN-Sektionen ska ske. En målsättning för IN-Sektionen är att alla medlemmar har lika möjligheter att engagera sig inom alla delar av organisationen. Alla medlemmar ska alltid ha möjligheten att kandidera till förtroendeposter som väljs av sektionsmötet, samt till de poster som i sin tur kan utses av förtroendevalda. Detta dokument syftar till att påvisa hur ansvariga i alla sammanhang som rör inval och rekrytering ska sträva efter att ha öppna och transparenta processer, samt hur detta kan uppnås.

Begrepp: Inval och rekrytering

Ett öppet val till IN-Sektionens funktionärsposter hålls under sektionsmötet, där alla medlemmar har rätt att kandidera. Undantaget är när en funktionärspost är vakantsatt, då har styrelsen möjligheten att tillförordna en medlem på posten tills dessa att fyllnadsval kan ske.

Med inval menas att en medlem i IN-Sektionen väljs in till en nämnd eller ett projekt av en eller flera av sektionens förtroendevalda. Inval är exempelvis val av ledningsgrupper till projekt samt val av mottagningspersonal och medlemmar i sektionens mästerier.

Rekrytering syftar på hur nämnder och projekt arbetar för att engagera och rekrytera fler medlemmar till sina verksamheter.

Inval

Inval som sker till nämnd eller projekt ska tydligt marknadsföras till sektionens medlemmar i sektionens officiella informationskanaler. En medlem ska därefter kunna förvänta sig att beslut som tas vid inval är välgrundade och fattade efter att ha tagit samtliga kandidater i beaktning.

Den som är ansvarig för nämnden eller projektet ska sträva efter att ge alla som söker samma förutsättningar i processen. Detta kan göras genom att samla in informationen som ligger till grund för invalsbeslutet på ett likvärdigt sätt för samtliga kandidater. Till exempel kan frågeformulär eller intervjuer som tar i beaktande såväl kandidaternas personliga egenskaper som tidigare erfarenheter användas.

Rekrytering

Hur sektionsmedlemmar kan deltaga i nämnd eller projekt bör vara öppet och tydligt annonserat i sektionens officiella informationskanaler när rekrytering pågår. För de nämnder och projekt som inte utgörs av en fast grupp medlemmar bör istället aktiviteter som äger rum annonseras.

Intern rekrytering

Inom nämnder och projekt kan det finnas interna ansvarsområden som fördelas mellan de engagerade medlemmarna. Exempel på interna ansvarsområden kan vara DOQMUX i Mottagningen och mästarposter i sektionens mästerier. Möjligheten för en medlem att ansvara för ett internt ansvarsområde ska i dessa fall kommuniceras öppet inom nämnden eller projektet.